സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ ഉണര്‍ത്തി വീണ്ടും ഒരു പെരുന്നാള്‍ കൂടി 
" ഈദു  മുബാറക്ക്‌ "

ബി.പി.ഓ & സ്റ്റാഫ്‌ 
 BRC CHITTARIKAL

Comments

Popular posts from this blog