പാവനാടകപരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കണ്ണിവയല്‍ ടി.ടി.ഐ.യിലെ അദ്ധ്യാപകവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ബി.പി.ഒ ശ്രീ പി.കെ.സണ്ണി.യോടൊപ്പം.

Comments

Popular posts from this blog