@@@ കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ 3 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാക്ഷരം പരിപാടി ആഗസ്റ്റ് 4 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.@@@

Comments

Popular posts from this blog