ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 05/08/2017_n.-BÀ.kn Nnäm-cn-¡mÂ

{Ia \w
¢mÊv / hnjbw
]cn-io-e\ tI{µ-w

1

FÂ.]n 1,2,3,4 ¢mkv

Pn.-FÂ.]n Fkv Ip¶pwssI
2

bp.]n ae-bmfw , C-¥o-jv,-
A-Sn-Øm\imkv{Xw ,  KWn-Xw,-
km-aq-ly-imkv{Xw, lnµn


Pn.-F¨v Fkv Fkv ]c¸
3

FÂ.]n  Ad-_nIv

     Fbp]nkv DZn-\qÀ sk³{SÂ
4

bp.]n Ad-_nIv

_n.-BÀ.kn sNdp-h-¯qÀ
5

bp.]n DdpZp

_n.-BÀ.kn tlmkvZpÀKv
6

bp.]n kwkvIrXw

_n.-BÀ.kn tlmkvZpÀKvComments

Popular posts from this blog