വരക്കാട് സ്‌കൂളിൽ 8 -)൦  തരത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത അലൻ സി അനീഷ്  എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടിയെ IEDC R T മാരായ ജസ്‌ന ഡൊമിനിക്,ഷേർലി സിറിയക് എന്നിവർ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുന്നു.

Comments

 1. its my Pleasure to read your blogs post are very exelent thanks to give good informasion
  regards
  Pooja Roy Delhi
  Delhi Russion escorts

  ReplyDelete
 2. Very nice post really ! I apperciate your blog Thanks for sharing,keep sharing more blogs.

  ดูหนัง

  ReplyDelete
 3. Thanks for all your efforts that you have put in this, It's very interesting Blog...
  I believe there are many who feel the same satisfaction as I read this article!
  I hope you will continue to have such articles to share with everyone!
  ดูหนัง

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog