രണ്ടാം ക്ലാസിലേക്കുള്ള മൊഡ്യൂളുകള്‍

ഒരുമിച്ച് നിന്നാല്‍,നീലിയും മീലിയും യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള യൂണിറ്റ് ആസൂത്രണം (കരട്)

ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും സാധ്യതകള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ..........Comments

Popular posts from this blog